Uchwała Nr XXVII/415/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Informacja z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym do projektu Rocznego programu współpracy z miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez miasto wobec sektora pozarządowego, wyznaczający kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego.

Celem programu współpracy jest budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy miastem Piłą a organizacjami pozarządowymi, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnej.
Podstawą tworzenia programu współpracy jest ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 239 ze zm.)

Wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych
Na podstawie materiałów planistycznych z wydziałów Urzędu Miasta Piły oraz miejskich jednostek organizacyjnych został opracowany wstępny katalog priorytetowych zadań publicznych, które planuje się zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym w 2017 r.

Działające na rzecz miasta Piły i jego mieszkańców organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić propozycje priorytetowych zadań publicznych do realizacji w 2017 r. podając szacunkowe koszty ich realizacji.

Tutaj można zapoznać się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych POBIERZ

Termin zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych
Propozycje można zgłaszać do 01 sierpnia 2016 r.

Sposób zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych
Zgłoszenie można przesłać na formularzu dostępnym na stronie www.konsultacjespoleczne.pila.pl poprzez:
- wypełnienie i wysyłanie formularza elektronicznego bezpośrednio na stronie
lub
- pobranie formularza, wypełnienie i złożenie osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły
(I piętro, pokój 134) lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju
i Funduszy Europejskich, pl. Staszica 10, 64-920 Piła

Formularz dostępny jest również w Urzędzie Miasta Piły w punkcie informacyjnym (parter na wprost wejścia) gdzie można zapoznać się ze wstępnym katalogiem priorytetowych zadań publicznych i zgłosić propozycje.

Co dalej?
Zebrane propozycje do wstępnego katalogu zadań priorytetowych wraz ze stanowiskiem Urzędu Miasta Piły zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.pila.pl oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Zgłaszający otrzymają informację zwrotną zawierającą stanowisko Urzędu Miasta Piły do zgłoszonych propozycji.

Projekt rocznego programu współpracy przekazany zostanie Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły w celu konsultacji i zaopiniowania.

Prezydent Miasta Piły do 30 listopada 2016 r. przedłoży Radzie Miasta Piły projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok wraz z opinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Piły.

Do pobrania:
Super User
Odsłony: 5789