Pilski Budżet Obywatelski 2017

DOWIEDZ SIĘ, JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Budżetem obywatelskim nazywamy taką część pieniędzy z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. W Pile, w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy otrzymają do rozdysponowania 3 miliony złotych. Zespół, powołany przez prezydenta miasta, ustalił procedury związane ze zgłaszaniem pomysłów oraz sposobem wyłaniania najlepszych projektów które zostaną zrealizowane. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

KTO I JAK MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJE PROPOZYCJE?
Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy pilanin, który w 2016 ukończy 16 rok życia. Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Wspomniane projekty powinny mieć charakter lokalny i powinny dotyczyć potrzeb mieszkańców jednego z niżej wyodrębnionych obszarów miasta Piły:
 1. Osiedle Gładyszewo,
 2. Osiedle Motylewo,
 3. Osiedle Górne,
 4. Osiedle Koszyce,
 5. Osiedle Podlasie,
 6. Osiedle Staszyce
 7. obszar zniesionego Osiedla Śródmieście,
 8. obszar zniesionego Osiedla Jadwiżyn,
 9. obszar zniesionego Osiedla Zamość.
Należy mieć na uwadze, że zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Nie dopuszcza się zgłaszania do konsultacji kilku części tego samego zadania, w celu spełnienia wymogu maksymalnej kwoty zadania do 300 tys. zł. Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić?

MASZ POMYSŁ. CO DALEJ?
Należy wypełnić formularz który można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia) ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie.

Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:
 • napisać skrócony opis zadania – to z nim zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych, również podczas głosowania;
 • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
 • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
 • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja
Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.

FORMULARZ WYPEŁNIONY. GDZIE I DO KIEDY GO WYSŁAĆ?
Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 10 czerwca 2016 roku. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Piły.

FORMULARZ ZŁOŻONY. CZY TO OZNACZA, ŻE ZADANIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE W PRZYSZŁYM ROKU?

Po upływie czasu na składanie formularzy. Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane weryfikacji. W celu weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych zadań zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Piły Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą wskazani pracownicy Urzędu Miasta Piły z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Biura Prezydenta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego, Wydziału Finansowego oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni.

Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań wziąć pod uwagę zgłoszone przez dostawców i operatorów plany inwestycji sieciowych dotyczących energii elektrycznej, gazu, telekomunikacji, sieci wodno–kanalizacyjnych.

Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań ocenić poprawność oszacowania zgłoszonego zadania.

Zadania zweryfikowane pozytywnie wpisane zostaną na listę karty do głosowania z podziałem na osiedla i zadania:
 1. Małe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie do 30 tys. zł.
 2. Osiedlowe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie powyżej 30 tys. zł do 300 tys. zł.
Zadania nie spełniające wymagań formalnych lub merytorycznych zostaną odrzucone i nie będą dalej procedowane. Lista zadań zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w protokole z posiedzenia Zespołu Opiniującego.

Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.pila.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

MOJE ZADANIE ZOSTAŁO OCENIONE POZYTYWNIE, CO DALEJ?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2016 roku. Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania, w terminie od dnia 25 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. W punktach do głosowania można będzie otrzymać karty do głosowania oraz zapoznać się z listą konsultowanych zadań do budżetu obywatelskiego. Lista zadań poddana konsultacjom zostanie podzielona na obszary miasta objęte konsultacjami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko i adres zameldowania służyć to będzie sprawdzeniu czy głosy nie powtarzają się.

JAK i GDZIE ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować można osobiście lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Głosować będzie można również w niżej wymienionych miejscach:
 1. Urząd Miasta Piły–Biuro Obsługi Interesanta, Plac Staszica 10,
 2. Filia Nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Ludowa 11,
 3. Filia Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Prusa 16,
 4. Filia Nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Powst. Wlkp. 62,
 5. Filia Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Królowej Jadwigi 17,
 6. Filia Nr 7 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Poznańska 91,
 7. Filia Nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Gen. Andersa 10,
 8. Filia Nr 9 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Wenedów 8a.
Uruchomione zostaną mobilne punkty informacyjne, promujące ideę budżetu obywatelskiego oraz umożliwiające osobiste głosowanie.

Jedna osoba może oddać maksymalnie 5 głosów, na zadania osiedlowe i 5 głosów na zadania małe. Na każdym osiedlu lub obszarze dotychczasowych osiedli (Śródmieście, Jadwiżyn, Zamość) powinno zostać wskazane do realizacji przynajmniej jedno zadanie z puli zadań małych. Zadania, które w wyniku głosowania uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w 2016 roku, z możliwością dokończenia w 2016 roku.

Wśród zadań małych w celu wyboru zadań pierwszych do realizacji i najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców, dla każdego z obszarów miasta zostanie ustalona lista rankingowa zadań wg liczby oddanych głosów – osobno dla zadań małych i osiedlowych. Zadanie z największą liczbą głosów zostanie ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze. Pozostałe zadania zostaną uszeregowane na jednej liście rankingowej wg liczby oddanych głosów i będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2017 rok.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa zadania lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Opiniujący.

W przypadku, gdy nie wystarczy środków finansowych na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa powyżej, do realizacji skierowane zostanie następne zadanie z listy, którego koszt nie spowoduje przekroczenia środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

W przypadku zadań osiedlowych zadania zostaną uszeregowane na jednej liście rankingowej wg liczby oddanych głosów i będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2017 rok.Do pobrania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
Załącznik 1 - Zasady Konsultacji Społecznych Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
Załącznik 2 - Zgłoszenie propozycji zadania do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok
Załącznik 3 - Karta do głosowania Pilski Budżet Obywatelski na 2017 rok
Załącznik 4 - Podział terenu Miasta Piły na obszary objęte konsultacjami
Protokół z posiedzenia zespołu opiniującego w sprawie wyboru projektów
Lista zadań - małe
Lista zadań - osiedlowe

Super User
Odsłony: 10080

Wieści


13 października 2021

Oceń pilskie konsultacje społeczne

Gmina Piła od lat prowadzi konsultacje społeczne, w których pytamy mieszkańców o opinię w sprawie re...

Czytaj więcej

9 sierpnia 2021

Koncepcja parku rekreacyjnego na Osiedlu…

Koncepcja parku rekreacyjnego zawiera elementy placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Konce...

Czytaj więcej

30 lipca 2021

Program współpracy z organizacjami pozar…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

24 listopada 2020

Parking przy ul. Wyspiańskiego. Zaprasza…

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z budową parkingu...

Czytaj więcej

18 września 2020

Przebudowa ulicy Wysokiej - konsultacje

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile informuje o rozpoczęciu procesu formalnego związanego z przebudową ul. ...

Czytaj więcej

4 sierpnia 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 sierpnia 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zm...

Czytaj więcej

29 lipca 2020

Zgłoś pomysł do projektu "Miasto Pi…

Mieszkańcu Piły, przedstawicielu organizacji pozarządowej działającej na terenie naszego miasta lub ...

Czytaj więcej

24 lipca 2020

Prace nad programem współpracy z organiz…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

2 lipca 2020

Konsultacje projektu zmiany „Rocznego pr…

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Piły z dnia 01 lipca 2020 r.   w sprawie konsultacji projektu zmian...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Koronawirus a lokalna gospodarka - ankie…

Przedsiębiorco! 10 mln euro - taką kwotę Miasto Piła ma szansę zdobyć na projekty rozwojowe i społe...

Czytaj więcej

26 czerwca 2020

Decyduj o wizji i przyszłości Miasta - a…

Młodzi Mieszkańcy Piły! Miasto Piła ma szanse na zdobycie 10 mln euro na realizację projektów rozwo...

Czytaj więcej