DOWIEDZ SIĘ, JAK ZGŁOSIĆ PROPOZYCJĘ ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżetem obywatelskim nazywamy taką część pieniędzy z budżetu miasta, o wydaniu której zadecydują bezpośrednio sami mieszkańcy. W Pile, w ramach budżetu obywatelskiego, mieszkańcy otrzymają do rozdysponowania 3 miliony złotych. Zespół, powołany przez prezydenta miasta, ustalił procedury związane ze zgłaszaniem pomysłów oraz sposobem wyłaniania najlepszych projektów które zostaną zrealizowane. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

KTO I JAK MOŻE ZGŁOSIĆ SWOJE PROPOZYCJE?

Swoje propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy pilanin, który w 2015 ukończy 16 rok życia. Zgłaszane propozycje zadań mają dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Proponowane przedsięwzięcia nie powinny ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej. Wspomniane projekty powinny mieć charakter lokalny i powinny dotyczyć potrzeb mieszkańców jednego z niżej wyodrębnionych obszarów miasta Piły:
1) Osiedle Gładyszewo,
2) Osiedle Motylewo,
3) Osiedle Górne,
4) Osiedle Koszyce,
5) Osiedle Podlasie,
6) Osiedle Staszyce
7) obszar zniesionego Osiedla Śródmieście,
8) obszar zniesionego Osiedla Jadwiżyn,
9) obszar zniesionego Osiedla Zamość.

Należy mieć na uwadze, że zgłaszane zadanie musi charakteryzować trwały cel publiczny oraz musi być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Nie dopuszcza się zgłaszania do konsultacji kilku części tego samego zadania, w celu spełnienia wymogu maksymalnej kwoty zadania do 300 tys. zł. Zastanów się przez chwilę – czego Ci brakuje w mieście? Co należałoby stworzyć lub zmienić?

MASZ POMYSŁ. CO DALEJ?

Należy wypełnić formularz który można pobrać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta (parter na wprost wejścia) ze strony internetowej www.konsultacjespoleczne.pila.pl lub też wypełniając go bezpośrednio na stronie.
Oprócz określenia lokalizacji w formularzu projektu należy:
  • napisać skrócony opis zadania – to z nim zapoznają się w pierwszej kolejności mieszkańcy i mieszkanki za sprawą materiałów informacyjnych, również podczas głosowania;
  • uzasadnić potrzebę realizacji – wyjaśnić, na jakie potrzeby projekt odpowiada oraz dlaczego warto go sfinansować z pieniędzy publicznych;
  • wskazać beneficjentów – opisać grupy mieszkańców i mieszkanek, które skorzystają na tym, że projekt zostanie wprowadzony w życie;
  • przygotować szacunkowe koszty zadania – podać, jakie są jego części składowe ile będzie kosztowała ich realizacja
Do wniosku można również dołączyć zdjęcia, mapy lub rysunki czy wizualizacje, jeśli będą pomocne. Nie są one jednak obowiązkowe. Prosimy również o wskazanie danych kontaktowych, które pozwolą na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości, które mogą wystąpić w projekcie.

FORMULARZ WYPEŁNIONY. GDZIE I DO KIEDY GO WYSŁAĆ?

Wypełniony formularz można przekazać z wykorzystaniem portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piły, Biuro Prezydenta, Plac Staszica 10, 64 – 920 Piła lub osobiście do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły. Zgłoszenia zadań do budżetu obywatelskiego należy składać do dnia 26 czerwca 2015 roku. Liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Piły.

FORMULARZ ZŁOŻONY. CZY TO OZNACZA, ŻE ZADANIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE W PRZYSZŁYM ROKU?

Po upływie czasu na składanie formularzy. Wszystkie prawidłowo wypełnione wnioski zostaną poddane weryfikacji. W celu weryfikacji formalnej i merytorycznej zgłoszonych zadań zostanie powołany przez Prezydenta Miasta Piły Zespół Opiniujący, w skład którego wejdą wskazani pracownicy Urzędu Miasta Piły z Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, Biura Prezydenta, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego, Wydziału Finansowego oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni.

Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań wziąć pod uwagę zgłoszone przez dostawców i operatorów plany inwestycji sieciowych dotyczących energii elektrycznej, gazu, telekomunikacji, sieci wodno – kanalizacyjnych. Zespół Opiniujący jest zobowiązany podczas oceny merytorycznej zadań ocenić poprawność oszacowania zgłoszonego zadania.
Zadania zweryfikowane pozytywnie wpisane zostaną na listę karty do głosowania z podziałem na osiedla i zadania:
1) Małe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie do 30 tys. zł.
2) Osiedlowe – z przedziału szacowanego kosztu realizacji w zakresie powyżej 30 tys. zł do 300 tys. zł.

Zadania nie spełniające wymagań formalnych lub merytorycznych zostaną odrzucone i nie będą dalej procedowane. Lista zadań zweryfikowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w protokole z posiedzenia Zespołu Opiniującego.

Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.pila.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

MOJE ZADANIE ZOSTAŁO OCENIONE POZYTYWNIE, CO DALEJ?

Budżet obywatelski to nie tylko zgłaszanie zadań do realizacji, ale przede wszystkim to powszechne głosowanie, w którym zostaną wyłonione te zadania, które zostaną zrealizowane w 2016 roku. Konsultacje zadań do budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w trybie głosowania jawnego, w terminie od dnia 1 września 2015 r. do 29 września 2015 r. W punktach do głosowania można będzie otrzymać karty do głosowania oraz zapoznać się z listą konsultowanych zadań do budżetu obywatelskiego. Lista zadań poddana konsultacjom zostanie podzielona na obszary miasta objęte konsultacjami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia. Na karcie do głosowania, uczestnik konsultacji zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko i adres zameldowania służyć to będzie sprawdzeniu czy głosy nie powtarzają się.

JAK i GDZIE ZAGŁOSOWAĆ?

Głosować można osobiście lub przez portal www.konsultacjespoleczne.pila.pl.

Głosować będzie można również w niżej wymienionych miejscach:
1) Urząd Miasta Piły–Biuro Obsługi Interesanta, Plac Staszica 10, poniedziałek – piątek, 7:30 – 15:30
2) Filia Nr 1 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Ludowa 11, poniedziałek - piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-15.00
3) Filia Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Prusa 16, poniedziałek - czwartek: 9.00-19.00, piątek: 9.00-16.00
4) Filia Nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Powst. Wlkp. 62, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-19.00, środa: 11.00-19.00, sobota: 9.00-14.00
5) Filia Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Królowej Jadwigi 17, poniedziałek - piątek: 8.00-19.00, sobota: 8.00-15.00
6) Filia Nr 7 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – al. Poznańska 91, poniedziałek, środa, czwartek: 10.00-18.00, wtorek, piątek: 8.00-15.00
7) Filia Nr 8 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Gen. Andersa 10, poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek - piątek: 9.00-19.00
9) Filia Nr 9 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – ul. Wenedów 8a,
poniedziałek: 9.00-13.00, wtorek - piątek: 15.00-20.00, sobota: 15.00-19.00.

Uruchomione zostaną mobilne punkty informacyjne, promujące ideę budżetu obywatelskiego oraz umożliwiające osobiste głosowanie.

Jedna osoba może oddać maksymalnie 5 głosów, na zadania osiedlowe i 5 głosów na zadania małe. Na każdym osiedlu lub obszarze dotychczasowych osiedli (Śródmieście, Jadwiżyn, Zamość) powinno zostać wskazane do realizacji przynajmniej jedno zadanie. Zadania, które w wyniku głosowania uzyskają największe poparcie mieszkańców będą realizowane w 2016 roku, z możliwością dokończenia w 2016 roku.

W celu wyboru zadań pierwszych do realizacji i najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców, dla każdego z obszarów miasta zostanie ustalona lista rankingowa zadań wg liczby oddanych głosów – osobno dla zadań małych i osiedlowych. Zadanie z największą liczbą głosów zostanie ujęte w budżecie obywatelskim jako pierwsze.

Pozostałe zadania zostaną uszeregowane na jednej liście rankingowej wg liczby oddanych głosów i będą kolejno realizowane do wyczerpania środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2016 rok.

W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa zadania lub więcej zadań, o kolejności na liście decyduje losowanie, które przeprowadza Zespół Opiniujący.

W przypadku, gdy nie wystarczy środków finansowych na realizację kolejnego zadania z listy, o której mowa powyżej, do realizacji skierowane zostanie następne zadanie z listy, którego koszt nie spowoduje przekroczenia środków finansowych budżetu obywatelskiego na 2016 rok.


Do pobrania:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły zmieniające zarządzenie Nr 191(151)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Zasady Konsultacji Społecznych Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Zgłoszenie propozycji zadania do Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok
Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego w sprawie wyboru projektów do konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Piły na 2016 rok
Lista zadań małych wybranych do konsultacji w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Lista zadań osiedlowych wybranych do konsultacji w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
Karta do głosowania
Super User
Odsłony: 9765

Wieści


Подробнее на сайте: http://begin-travel.ruhttp://mellmo.ruhttp://rich-health.ru http://more-health.ruGo to top of page http://live-medicine.ruhttp://german-medicine.ru http://firstmedicine.ru
http://israeli-medicine.ruhttp://medicine-plus.ru http://free-health.ruhttp://grand-business.ru http://grand-medicine.ru http://natural-treatment.ruGo to top of pagehttp://pilot-in2it.ruhttp://free-medicine.ru

16 listopad 2017

Program współpracy z organizacjami pozar…

Dobiegają końca prace nad Rocznym programem współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na ...

Czytaj więcej

8 listopad 2017

Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty na…

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia za...

Czytaj więcej

29 wrzesień 2017

Gminny program rewitalizacji dla miasta …

Rada Miasta Piły na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przyjęła Uchwałą Nr XL/548/17 ważny dok...

Czytaj więcej

17 lipiec 2017

Rozpoczęły się prace nad programem współ…

Prezydent Miasta Piły zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz miasta Piły i jego mieszk...

Czytaj więcej

12 lipiec 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 26 maja 2017 r. do 26 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

6 lipiec 2017

Pilski Budżet Obywatelski - wydłużenie g…

Głosowanie w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego zostało wydłużone do 21 lipca. Zarządzenie Prez...

Czytaj więcej

4 lipiec 2017

Podsumowanie konsultacji społecznych pro…

W dniach od 24 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projekt...

Czytaj więcej

19 czerwiec 2017

Rewitalizacja Miasta Piły - odbyły się o…

W dniu 14 czerwca 2017 roku w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, w godzinach popołudniowyc...

Czytaj więcej

16 czerwiec 2017

Pilski Budżet Obywatelski - ruszyło głos…

W poniedziałek (12 czerwca) rozpoczął się kolejny etap Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie,...

Czytaj więcej

16 czerwiec 2017

Konsultacje społeczne w sprawie spalarni…

Na mocy zarządzenia nr 1018(183)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przepro...

Czytaj więcej

6 czerwiec 2017

Rewitalizacja - otwarte spotkania konsul…

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu rewitalizacji dla...

Czytaj więcej

2 czerwiec 2017

Konsultacje - zmiany nazw ulic - [ankiet…

W Urzędzie Miasta i Internecie są już dostępne ankiety konsultacyjne w sprawie zmian nazw ulic wskaz...

Czytaj więcej

25 maj 2017

Komitet Rewitalizacji miasta Piły – kons…

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Piły w sp...

Czytaj więcej

23 maj 2017

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyc…

Projekt Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły opracowany został na podstawie ustawy o rewi...

Czytaj więcej

19 maj 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z d…

Na podstawie art. 7 ust. 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. ...

Czytaj więcej

17 maj 2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piły z d…

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2...

Czytaj więcej

12 kwiecień 2017

Rusza kolejny Budżet Obywatelski

Rozpoczęła się kolejna – piąta edycja Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znowu będą mogl...

Czytaj więcej

1 marzec 2017

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piły o nabo…

Prezydent Miasta Piły na podstawie Uchwały Nr XXVII/414/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016...

Czytaj więcej